Privacy en Cookieverklaring van Het Vliegende Nijlpaard

PRIVACY & COOKIEVERKLARING VAN Het Vliegende Nijlpaard In deze verklaring staat onder andere:

welk soort persoonsgegevens van onze reizigers verzamelen
waarvoor de gegevens worden verwerkt en
welke rechten onze reizigers hebben

BOEKING
Indien iemand voor andere personen wil te boeken, dient hij of zij hiervoor door die personen gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van onze reizigers?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
Geboortedatum
Betalingsgegevens
Gegevens over de geboekte reis
Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Mondeling
Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven: alleen mondeling)
Medische gegevens alleen als u ze nodig acht: alleen mondeling)

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een

boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

NIEUWSBRIEF
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarom verzamelen we uw naam en emailadres?
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

COOKIES & PROFILERING
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij uw IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden.

Alleen met uw toestemming
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van uw toestemming.

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor
terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de
klacht.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming
of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

VISUMAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met uw toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Waarom gebruiken we de gegevens?
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN
Uw rechten:
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te
corrigeren.
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
U heeft het recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. het recht gegeven toestemming in te trekken.
U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd
belang van de onderneming of derden.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor
directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Het Vliegende Nijlpaard ADRES: Eerste Passeerdersdwarsstraat 5 D EMAIL:info@hetvliegendenijlpaard.nl
TEL: optioneel +31640084759

COOKIEBELEID
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke type cookies worden gebruikt op onze website.

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Download dit bestand als PDF