Reisvoorwaarden

Boeken
U boekt de reis door door het boekingsformulier ingevuld aan ons te versturen.

Verzekeringen
Het afsluiten van een reisverzekering is voor al onze reizigers verplicht. De reisorganisator in geval van nood verplicht om hulp te bieden, en dit kan belemmerd kan worden wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de bijstand van een bij de reis-en baggageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. Daarnaast is het raadzaam dat u een annuleringsverzekering afsluit. U dient een kopie van uw reisverzekering met alle gegevens vóór vertrek aan ons toe te sturen. En neem de gegevens ook zelf mee op reis!

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Het Vliegende Nijlpaard gebruik van de STO-reisgarantie. De wettelijk verplichte garantiestelling betreft uitsluitend pakketreizen, dit zijn reizen waarbij u bij de reisorganisatie een reis boekt met minimaal twee onderdelen, bijvoorbeeld vervoer én accomodatie, of begeleiding én accomodatie.
Binnen het reguliere aanbod van Het Vliegende Nijlpaard vallen alle individuele reizen en alle groepsreizen hieronder en deze worden verkocht onder de zekerheid van de STO-reisgarantie.

Boekt u bij ons alléén accomodatie of alléén vervoer, dan gelden de voorwaarden zoals wij die sedert aanvang hanteren: wij dienen een factuur bij u in, en u betaalt ons rechtstreeks.

Betaling door middel van Derdengelden Stichting

Als u een groepsreis of een individuele reis boekt, met méér dan twee onderdelen, dan betaalt u de reissom niet aan Het Vliegende Nijlpaard, maar betaalt u deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer voor het einde van uw reis Het Vliegende Nijlpaard niet failliet gaat, zal de reissom één  dag na afloop van uw reis door de SDCE overgemaakt worden aan Het Vliegende Nijlpaard.
Alleen in geval dat Het Vliegende Nijlpaard in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow uw in bewaring gegeven reissom over aan de STO (Stichting Take Over).
Zo kan Het Vliegende Nijlpaard er niet met uw geld vandoor en kunnen schuldeisers niet bij uw geld.
Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren. Dit laatste alleen als het vervoer naar de bestemming in de reis is inbegrepen.

Reissom
De bij het programma genoemde prijs is per persoon en gaat uit van kostprijs, geldkoers, belastingen en toeslagen zoals ze bekend waren toen het programma werd opgesteld.Wanneer zich daarin wijzigingen voordoen, kunnen de prijzen worden aangepast. Deelnemers worden van zulke prijswijzigingen onmiddellijk in kennis gesteld. Wanneer het een prijsverhoging betreft van meer dan 10% van de reissom dan kunt u de reis, binnen een week, kosteloos annuleren.

Programma en programmawijzigingen
Het reisprogramma wordt vastgesteld op grond van informatie die beschikbaar is 9 maanden voor de geplande vertrekdatum van de betreffende reis.
In situaties van overmacht, zoals wijzigingen in dienstregelingen, mechanische mankementen, politieke omwentelingen, natuurrampen of weersomstandigheden kan het noodzakelijk zijn het programma te wijzigen of de reis af te lasten.
Wanneer de reis door overmacht niet door kan gaan, zal de reisorganisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardige reis aan te bieden.
Van wijzigingen vóór vertrek wordt u onmiddellijk in kennis gesteld. Wanneer wijzigingen zich tijdens de reis voordoen, vindt overleg plaats met alle deelnemers. De reisleiding neemt vervolgens de beslissingen en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het programma, de dagindeling, de route, het transport en de accomodatie.

Inentingen en reisdocumenten
Inentingen zijn niet verplicht, maar voor zover van toepassing wel aan te raden. U dient te beschikken over een paspoort dat geldig is tot een half jaar na de dag van terugreis. Wanneer de reis door het niet hebben van een geldig paspoort niet of slechts gedeeltelijk gemaakt kan worden, zijn alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de deelnemer. Informatie over visa en vaccinaties kunt u bij de reisorganisator opvragen. In verband met mogelijke wijzigingen raden wij u aan deze informatie te controleren bij de betreffende instanties.

Annulering door de deelnemer
Bij annulering van de reis zijn de volgende bedragen verschuldigd:
• tot 41 dagen voor vertrek: 10% van de reissom, met een minimum van 200 euro;
• vanaf 42 dagen voor vertrek: de gehele reissom.

Verhindering van deelname aan de reis
Wie onverhoeds niet kan deelnemen en geen annuleringsverzekering bezit, kan iemand anders zijn of haar plaats laten innemen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden wanneer u het ticket al geboekt hebt, omdat vliegtuigmaatschappijen een naamsverandering niet toestaan! De nieuwe deelnemer dient verder te voldoen aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, waaronder een reisverzekering. Ook moet hij of zij zich schriftelijk aanmelden via een inschrijvingsformulier en zich zo accoord verklaren met het reisprogramma en de algemene voorwaarden.

Onvoldoende deelname
Wanneer het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in het programma, niet wordt gehaald, heeft de reisorganisator het recht om de reis af te lasten. Dit komt zelden voor omdat het minimum aantal deelnemers doorgaans zeer laag is. De deelnemers worden van een eventuele afgelasting van de reis uiterlijk vier weken voor vertrek in kennis gesteld. De reeds betaalde reissom wordt in dat geval onmiddellijk terugbetaald, tenzij u accoord gaat met een alternatieve reis. De reisorganisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, en de ‘cancellation fee’ die bij het afzeggen van een vliegticket wordt ingehouden door de vliegtuigmaatschappij.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. De reisorganisator stelt zich niet aansprakelijk voor:
• schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schade die het gevolg is van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger.
• schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
• vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, stakingen, mechanische mankementen, natuurrampen, gewapende conflicten, politieke omstandigheden of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
• diefstal of beschadigingen van eigendommen.
• het door de deelnemers in bezit hebben van stoffen of goederen die volgens de wetten van Nederland of die van het gastland verboden zijn.
• het door de deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist.
• fouten gemaakt door vervoermaatschappijen.
• kennelijke fouten in het reisprogramma.
schade waarvoor reis- en annuleringsverzekeringen geen dekking geven.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator, c.q. reisleiding op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
De reiziger die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken dat een goede uitvoering van de reis daardoor in ernstige mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of de reisbegeleiding van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger indien de gevolgen van hinder of last haar of hem kunnen worden toegerekend.

Klachten
Eventuele klachten tijdens de reis kunt u direct met de reisleiding bespreken. Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kunt u binnen een maand na terugkeer in Nederland uw klacht schriftelijk indienen.